صفحه اصلی > واحدها > حوزه ریاست » > ریاست و معاونین دانشگاه > معاون توسعه مدیریت و منابع 

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

الف: مشخصات فردي

نام و نام خانوادگی: بهروز رحیمی

تاریخ تولد:

وضعیت کنونی:

آخرین مدرك تحصيلي: 

مقطع تحصیلی قبلی:

پست الکترونیک: 

 

ب: سوابق اجرايي