صفحه اصلی > واحدها > حوزه ریاست » > ریاست و معاونین دانشگاه > معاون تحقیقات و فناوری  

معاون تحقیقات و فناوری 

 

الف: مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : دكتر سعيد بشيريان

تاریخ تولد : 1/3/1343

وضعیت کنونی: عضو هيأت علمي

آخرین مدرک تحصیلی: دكتراي تخصصي

پست الکترونیک: s_bashirian@yahoo.com

ب: سوابق اجرایی:

- معاون پشتيباني دانشگاه

- رئيس دانشكده پرستاري و مامايي

- معاون آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي

- معاون اداري مالي دانشكده پرستاري و مامايي

- رئيس مركز توسعه توانايي اعضاء هيأت علمي دانشگاه

- مدير گروه بهداشت عمومي

- مدير گروه پرستاري داخلي جراحي