صفحه اصلی > واحدها > حوزه ریاست » > ریاست و معاونین دانشگاه > معاون بهداشتی 

 

بسمه تعالی

 

خلاصه سوابق آموزشی، اجرایی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: منوچهر کرمی

تاریخ تولد: 1359/6/15

شغل: عضو هیئت علمی دانشگاه

محل اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی همدان

مرتبه علمی: دانشیار

سوابق آموزشی

§         دانش آموخته مقطع دکتری تخصصی رشته اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با معدل 63/18

§         دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران با معدل 92/17

o       رتبه اول کشوری در کنکور کارشناسی ارشد

§         دانش آموخته مقطع کارشناسی رشته بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با معدل 73/18

o       رتبه اول کشوری در کنکور کارشناسی ناپیوسته

سوابق اجرایی

§         کارشناس کمیته کنترل عفونت­های بیمارستانی طی سال 1384- بیمارستان آموزشی

§         کارشناس بهداشتی مرد طی سال 1385- مرکز بهداشت شهرستان

§         کارشناس بیماری­های زئونوز از سال 1386 تا 1387- مرکز بهداشت استان/معاونت بهداشتی

§         کارشناس برنامه عفونت­های بیمارستانی و سرطان طی سال 1386 و 1387- مرکز بهداشت استان/معاونت بهداشتی

§         همکاری با مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت در قالب قرارداد خريد خدمات معين در سال1388 و 1389- وزارت بهداشت

§         همکاری با مرکز مدیریت بیماریها وزارت بهداشت در راستای راه اندازی نظام مراقبت سندرومیک بیماریها، ادغام واکسن های جدید در برنامه ایمن سازی کشوری و برنامه حذف سرخک

§         همکاری با معاونت بهداشت وزارت بهداشت برای اجرای پروژه برآورد مرگ مادران باردار (RAMOS Study)

§         مجری تدوین سند برنامه جامع سلامت استان همدان- معاونت اجتماعی

§         عضو کمیته استانی بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن از سال 1393- معاونت بهداشتی

§         م