صفحه اصلی > واحدها > حوزه ریاست » > ریاست و معاونین دانشگاه > معاون آموزشی 

                                                          معاون آموزشی

الف: مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی:دکتر فرهاد فراهانی

تاریخ تولد : 03/06/43

وضعیت کنونی: معاونت آموزشی دانشگاه

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی- فلوشیپ فوق تخصصی اتولوژی- نرواتولوژی (جراحی گوش و قاعده جمجمه)

پست الکترونیک: farahani@umsha.ac.ir

ب: سوابق اجرایی:

رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه

معاون آموزشی دانشگاه 1377-1376

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه 1380-1378

قائم مقام رئیس دانشگاه 1378

رئیس بیمارستان امام خمینی 1385-1384

رئیس بیمارستان بعثت 1386-1385

مدیر گروه ENT 1389-1385  

مدیرگروه شنوایی‌شناسی دانشکده توانبخشی 1391- ادامه دارد

نایب رئیس جامعه جراحان همدان 1388- ادامه دارد

عضو شورای دانشگاه 1389-1386

عضو شورای آموزشی دانشگاه 1389-1387

معاون آموزشی بیمارستان امام خمینی 1376-1375

عضو کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه 1380-1376