صفحه اصلی > واحدها > حوزه ریاست » > ریاست و معاونین دانشگاه > معاون درمان 

معاون درمان

 

دکتر ابراهیم جلیلی
معاون درمان