صفحه اصلی > واحدها > حوزه ریاست » > ریاست و معاونین دانشگاه > معاون درمان 

معاون درمان

دكتر محمد رضا عباديان