صفحه اصلی > گزارش تصویری > 1396 > شهریور 96 

آیین ادای احترام

افتتاح مرکز جامع سلامت بهار

افتتاح پایگاه سلامت یکن آباد

افتتاح بیمارستان شهید قدوسی نهاوند

افتتاح باغ سلامتکده بدیع الحکما
 

افتتاح بیمارستان سوختگی بعثت همدان

شورای اداری استان

جلسه نشست وزیر با رسانه ها

روز بهورز