صفحه اصلی > واحدها > حوزه ریاست » > ریاست و معاونین دانشگاه > معاون امور اجتماعی 

 

                                                            معاون امور اجتماعی دانشگاه

دکتر خدایار عشوندی